Predstavitev programa

Knjiga prejetih in izdanih računov je pogojena z Zakonom o Davku na dodano vrednost, olajša pa nam zamudno obračunavanje vstopnega in izstopnega davka, ter omogoča avtomatsko kreiranje predpisanih obrazcev v XML obliki

 

1.    MATIČNI ŠIFRANTI

        Skupni šifranti

             - Seznam poštnih številk in krajev

             - Seznam davčnih uradov

             - Seznam držav

             - Seznam stopenj DDV

             - Seznam oznak finančnih instrumentov

             - Seznam nasprotnih sektorjev

 

        Šifranti Knjige P-I računov

             - Seznam skupin davčnega prometa

 

2.     KNJIGA PREJETIH RAČUNOV

je vsebinsko razdeljena glede na skupino davčnega prometa. Pri vnosu se nam pojavi vseh 18 kolon, ki so predpisane in podrobno obrazložene že v zakonu, zato na tem mestu ne bomo razlagali zakona, saj predvidevamo, da to področje uporabnik MORA POZNATI, če hoče pravilno izpolniti davčno napoved !

 

3.     KNJIGA IZDANIH RAČUNOV

je vsebinsko razdeljena glede na skupino davčnega prometa. Pri obeh evidencah naj poudarimo, da BRISANJE postavk zaradi unikatne zaporedne številke NI  DOVOLJENO – možno pa je popravljanje!

 

4.    POROČILA in IZPISI

Pri vseh izpisih velja posebej omeniti, da se vsak tvori v zanj specifično tekstualno datoteko (v DOC ali PDF obliki), ki jo program  najprej ponudi uporabniku na vpogled na ekranu, z ukazom pa lahko to datoteko tudi izpišemo.

Možno je izpisati vsako evidenco posebej ali v kompletu, z upoštevanjem partnerja (npr. pokaži mi vse račune, ki smo jih dobili od Telekoma….), po zaporedni številki ali datumu listine.

 

        - Izpisi KNJIGE P-I računov

           - Knjiga P-RAČ - KOMPLETNO

           - Knjiga P-RAČ - po posameznih tipih davčnega prometa

           - Knjiga I-RAČ - KOMPLETNO

           - Knjiga I-RAČ - po posameznih tipih davčnega prometa

 

        - Posebni izpisi KNJIGE P-I računov

           - Poročilo o dobavah po 76.a členu - izpis

           - Poročilo o dobavah po 76.a členu - XML (PD_O)

           - Poročilo o dobavah v druge države članice EU - izpis

           - Poročilo o dobavah v druge države članice EU - XML (VIES_KP)

           - P-RAC - popravki VSTOPNEGA  DDV

           - I-RAC - popravki IZSTOPNEGA DDV

           - P-RAC - Datum obdobja DDV različen od datum prejema

 

5.     OBRAČUN DDV – obrazec DDV-O

Program za določeno časovno obdobje sešteje vse kolone iz Knjige prejetih in izdanih računov, ter jih v sumarno obliki prokaže na ekranu. Uporabnik ima možnost te vrednosti spremeniti oziroma dopolniti (npr. pri različnih tipih uvoza), ter jih nato natisniti na tiskalnik. Oblika obrazca DDV-O je pogojena in predpisana z zakonom , program pa tudi sam izračuna vračilo ali doplačilo DDV. Na koncu lahko kreiramo XML datoteko, ki jo uvozimo na spletni portal DURSa.

 

6.     PRENOS KNJIŽENJ V PROGRAM GLAVNA KNJIGA

Podatke iz Knjige prejetih in izdanih računov lahko prenesemo tudi v naš program GLAVNA KNJIGA. Seveda je pred tem potrebno določiti konte prenosa za vsako vknjižbo iz Knjige P-I-R. Program tako lahko za eno samo vknjižbo ustvari več prenosnih postavk, ki jih lahko poljubno dopoljnjujemo ali ustvarimo svoje. Vsekakor prenos v danih razmerah v veliki meri olajša in skrajša čas, ki bi bil sicer potreben za knjiženje v obeh programih.

 

        - Prenos knjiženj v Glavno Knjigo

             - posamezen prenos

             - skupinski prenos več označenih zapisov

 

 

Programski paket SPeCter - Knjiga P-I računov  (DDV)

SPC Župan Miran s.p., Tomanova pot 9, 1251 Moravče , Tel: 059 - 045 - 909, GSM:  041-620-753, 041-643-856

 

Zadnja sprememba strani: 01.2018

Text Box: Davčne evidence

SPeCter - Poslovna programska oprema

in

Knjigovodski  servis

na enem mestu