Predstavitev programa

Program za vodenje trgovinskega poslovanja - maloprodaja - je namenjen prvenstveno manjšim trgovskim organizacijam, ki se ukvarjajo z trgovsko / storitveno dejavnostjo na področju trgovine.

 

1.    MATIČNI ŠIFRANTI

        Skupni šifranti

             - Vsi matični šifranti in nastavitve so enaki kot v materialnem poslovanju oziroma glavni knjigi

 

        Šifranti Maloprodaje

             - Seznam SKLADIŠČ / POSLOVNIH ENOT

             - Seznam SKUPIN ARTIKLOV / STORITEV

             - Seznam ARTIKLOV / STORITEV vsebuje:

                          šifra ali črtna koda, tip artikla, grupa, naziv artikla, kataloška številka, enota mere, stopnja DDV, v                                      šifrantu pa je možno pregledati tudi nekatere finančne podatke o artiklu – in sicer zadnjo nabavno ceno,                             zadnjo vneseno maržo, kalkulacijski izračun MPC in seveda datum zadnje spremembe (iz prevzemnega                             lista).

             - Seznam DELOVNIH OPERACIJ ( prejem, izdaja, reklamacije...) oz. STROŠKOVNIH MEST

             - Seznam BLAGAJN (primerno predvesem zaradi kreiranja glave poslovalnice na izpisu računa)

             - Seznam DODATNEGA BESEDILA pri izpisu računa, predračuna

 

2.    PREJEM / IZDAJA ARTIKOV je skupek modulov v katerem v obliki internih dobavnic knjižimo in               nadzorujemo pretok materiala in sicer:

             - PREJEM - kreiranje PREVZEMNEGA LISTA in kalkulacija MPC

             - VRAČILO robe

             - IZDAJA - BLAGAJNIŠKI ZAKLJUČKI z razknjiženo prodano zalogo

             - IZDAJA - izdelava INTERNE DOBAVNICE za izdajo blaga

             - IZDAJA - izdelava DOBROPISA

             - IZDAJA - izdelava ODPISA ROBE

             - Sprememba PRODAJNE cene artiklov

 

3.    IZPISI  v MATERIALNEM POSLOVANJU TRGOVINE so praktično enaki kot v materialnem poslovanju:

             - KARTICA artikla (po prejemu, izdaji ali kompletna)

             - TRENUTNA ZALOGA artiklov (posamezen artikel, za vse, po grupah, konsignacija, ločeno prejem in izdaja,              vrednotenje zaloge po povprečni NC ali zadnji NC)

             - KARTICA artiklov po poslovnih partnerjih (prejem po dobaviteljih, izdaja po kupcih)

             - Pregled vrednosti dobavnic po partnerjih

             - Pregled gibanja blaga na konsignaciji

             - Pregled gibanja blaga po delovnih nalogih

             - Vrednotenje skladišča po zadnji ali povprečni nabavni ceni

             - Pregled  TERJATEV DOBAVITELJEV

 

        - Kontrolni pregledi knjiženja

             - Kontrolni izračun TRENUTNE ZALOGE

             - Kontrolni izračun VREDNOSTI PREJEMA

             - Kontrolni izračun VREDNOSTI VRAČIL

             - Kontrolni izračun VREDNOSTI IZDAJE

             - Avtomatski vpis ZNC v šifrant artiklov iz prevzema

             - Avtomatski vpis MPC v šifrant artiklov iz prevzema

 

4.    TRGOVSKA KNJIGA se ne tvori avtomatsko iz prevzemnega lista ali iz izdaje artiklov, ampak je potrebno prenose potrditi skozi ustrezne module v programu in vsebuje naslednje podatke (VREDNOST ZALOGE SE VSAKIČ AVTOMATSKO IZRAČUNA): zaporedna številka postavke, datum knjiženja, listina, datum listine, kratek opis vknjižbe, znesek prodajne nabave, znesek prodaje in vrednost zaloge.

 

5.     INVENTURA

             - Določitev datuma PRIČETKA INVENTURE

             - možnost PREKLICA INVENTURE

             - Izpis POPISNE LISTE ARTIKLOV z zalogo

             - VNOS popisanega INVENTURNEGA STANJA

             - Izpis INVENTURNIH RAZLIK

             - Izpis INVENTURE po STOPNJAH DDV

             - POTRDITEV inventure

             - Izpis ZAKLJUČENIH INVENTUR iz ARHIVA

 

 

Programski paket SPeCter - Trgovina Maloprodaja - materialne evidence

SPC Župan Miran s.p., Tomanova pot 9, 1251 Moravče , Tel: 059 - 045 - 909, GSM:  041-620-753, 041-643-856

 

Zadnja sprememba strani: 01.2018

Text Box: Trgovina MP

Programski paket SPeCter - Trgovina Maloprodaja - PC Blagajna

Predstavitev programa

Kot obvezen dodatek k trgovinskemu poslovanju sodi tudi modul za blagajno na osebnem računalniku, ki pa se razlikuje glede na panogo dejavnosti trgovine ali želje posameznega kupca. Tekstilne, tehnične in podobne trgovine lahko uporabijo modul za direktno razknjiževanje materiala preko PC Blagajne, program pa ponuja možnost v stilu stare mehanične blagajne dnevno  knjiženje le  vrednosti  sumarnega  iztržka na  blagajni  po posameznih stopnjah  DDV. V današnjem času priporočamo delo z programom uporabo programa le ob uporabi čitalca črtne kode.

 

Naj najprej razložimo sam potek dela z prometnimi datotekami, ki je načeloma uporabniku skrit, vendar je dobro, da ga razume. VSI IZDANI RAČUNI SE ZAPISUJEJO v t.i. DNEVNO DATOTEKO. Blagajnik lahko v okviru pooblastil v dnevni datoteki vnaša,  spreminja ali briše postavke, vendar se vse te spremembe tudi evidentirajo. Ob zaključku dneva se stanje artiklov prenese v materialno poslovanje trgovine, sami računi pa se prepišejo v arhivsko datoteko in so za blagajnika od takrat naprej nedosegljivi – seveda če za to nima pooblastil, ki jih določimo z šifro.

 

Glede na tip stranke lahko izpišemo račun za končnega potrošnika, za davčnega zavezanca na POS tiskalnik ali A4 obliki, izdamo pa lahko tudi ponudbo ali predračun. Plačila evidentiramo kot gotovinska, z kartico, čeki (možnost izpisa pogodbe o plačilu na čeke), ali negotovinsko za davčne zavezance.

 

1. BLAGAJNIŠKI DNEVNIK lahhko izpišemo po:

             - Pregled davčno nepotrjenih računov s strani FURSa

             - Evidenca izpisa kopij računov

             - Dnevnem prometu iz dnevne datoteke

             - Promet v poljubnem časovnem obdobju iz arhivske datoteke (torej samo zaključene blagajne)

             - Promet po trgovcu (realizacija posameznega blagajnika)

             - Izpis blagajniških izdatkov v poljubnem časovnem obdobju

             - Prodani artikli po posameznem trgovcu služijo predvsem za kontrolo prodaje

             - Prodani artikli iz konsignacije služijo za kreiranje poročila konsignacijske prodaje

             - Prodani artikli s popustom

             - Pregled zaračunanih storitev po posameznem trgovcu služi predvsem za kontrolo izvršenih storitev, ki pa so                   bili normalno fakturirani (npr. fotokopiranje, izdelava slik…)

             - Pregled zaračunanih storitev – sumarno v določenem časovnem obdobju

    - Pregled izdanih računov davčnim zavezancem vsebuje naslednje preglede:

             - Izpis dnevnika izdanih računov – fakturna knjiga – za vse račune

             - Izpis dnevnika izdanih računov – fakturna knjiga – za negotovinska plačila

             - Vnos plačil za negotovinsko fakturiranje

             - Pregled neplačnikov v negotovinskem fakturiranju

             - Pregled izdanih računov združen po posameznih partnerjih (kupcih)

 

2.    IZPIS OBRAČUNANEGA DDV ločimo na preglede :

             - Izpis DDV iz NABAVE artiklov  - analitično po stopnjah DDV

             - Izpis DDV iz NABAVE artiklov  - sumarno po stopnjah DDV

             - Izpis DDV iz NABAVE artiklov  - sumarno po dobavnicah je najbolj primeren izpis, saj nam poleg številke,                  datuma dobave, dobavitelja, prikaže še sumarne zneske nabavne vrednosti, vrednosti brez DDV, vrednost DDV              in izračunano MP vrednost.

             - Izpis FAKTURNE KNJIGE PO RAČUNIH v določenem časovnem obdobju nam da računovodski izpis, ki                    vsebuje: številko in datum računa, naziv kupca (če ta obstaja), znesek računa ter vrednost OSNOVE in DDV za                vse stopnje davka.

             - Izpis FAKTURNE KNJIGE PO DNEVIH v določenem časovnem obdobju nam da  podoben računovodski                     izpis, ki pa prokaže sumarne vrednosti prodaje na izbran dan.

             - Izpis DAVKOV PO PRODANIH ARTIKLIH v določenem časovnem obdobju nam sortira prodane artikle po                pripadajoči stopnji DDV.

             - Izpis DAVKOV PO STOPNJAH DDV v določenem časovnem obdobju nam da samo sumarne vrednosti                        prodaje in zneska DDV

 

3.    ZAKLJUČEK BLAGAJNE - materialno razknjiženje / prenos artiklov v materialno poslovanje  trgovine s pomočjo interne dobavnice po posameznem računu. Preprosto se označi račun in se ga  prenese v skladišče, kjer se zaloga avtomatsko ažurira.

SPeCter - Poslovna programska oprema

in

Knjigovodski  servis

na enem mestu